Disclaimer

Deze website (www.leenattent.nl) wordt beheerd door Leenattent (merknaam van Financieel Attent v.o.f.). De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikmaakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Ondanks het feit dat Leenattent zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Leenattent niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Leenattent beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
Leenattent kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Leenattent niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Leenattent wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruikmaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Leenattent, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leenattent, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leenattent.

Onlinecommunicatie

Berichten die u stuurt aan Leenattent per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Leenattent adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Leenattent te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Leenattent per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Leenattent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Leenattent geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Leenattent wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Leenattent.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Leenattent behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Privacy Statement

De Leenattent B.V. (hierna te noemen 'Leenattent') erkent het belang om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als dat past binnen de aan ons gegeven opdracht, kan het voorkomen dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een aan ons gelieerde onderneming, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Uiteraard houdt Leenattent zich bij het verwerken van uw gegevens aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.
Voor vragen over de wijze waarop Leenattent omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Leenattent, Postbus 2090, 1990 AB Velserbroek of info@leenattent.nl

Gegevensverwerking

Leenattent verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Leenattent en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van de bedrijven die deel uitmaken van de groep waartoe Leenattent behoort.

De verwerking van uw persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen Leenattent, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

Cookies

Met cookies zorgt Leenattent er onder andere voor dat u bij een vervolgbezoek aan onze site wordt herkend. Hierdoor ontvangt u niet herhaaldelijk dezelfde informatie en hoeft u ook niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Het surfen op onze website wordt daardoor makkelijker én persoonlijker. Wij gebruiken cookies ook voor analyse zodat wij het gebruiksgemak op basis van het bezoekersgedrag kunnen verbeteren. Tevens worden cookies ingezet voor zogenaamde Remarketing technieken waarbij wij u op websites van onze partners relevante reclame-uitingen kunnen laten zien. Dit gebeurt anoniem, er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (`Google`). Google Analytics maakt gebruik van `cookies` (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om:

bij te houden hoe u de website gebruikt.
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten.
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voorzover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen opt-out

Voor vragen over deze Disclaimer & Privacy Statement en/of de wijze waarop Leenattent uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u mailen (info@Leenattent.nl) of schrijven met Leenattent (Postbus 2090, 1990 AB Velserbroek). Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven (info@Leenattent.nl).

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar Leenattent, Postbus 2090, 1990 AB Velserbroek.

Wijzigingen disclaimer & privacy statement

Leenattent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer & Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer & Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

023 539 5926
ma t/m vrij 9 - 17
Privacyreglement